Barthorn

121 tekstów – auto­rem jest Bar­thorn.

La­to... Pełne obiet­nic szlaków nies­kończo­nych, no­cy ciepłych i gwieździs­tych oraz przygód nieza­pom­nianych... od­chodzi skry­cie za­cierając śla­dy suchy­mi liśćmi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2012, 23:29

Trze­ba dbać o przyszłość ale jak naj­mniej­szym kosztem te­raźniej­szości. To co te­raz, do­tyczy nas na pewno. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2012, 23:35

Wol­ność po­lega na od­po­wied­nim gos­po­daro­waniu tym co nas ogranicza. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 stycznia 2012, 23:25

Na­wet gdy­by Bóg is­tniał, spa­lili­byśmy go na stosie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2011, 23:43

Kij ma dwa końce, ale trze­ba wie­dzieć, za który trzy­mać, żeby się obronić. 

aforyzm dnia z 8 lutego 2012 roku
zebrał 62 fiszki • 19 czerwca 2011, 00:32

De­mok­racja ma niesa­mowitą za­letę. Można dla niej zabijać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 czerwca 2011, 23:31

Przechod­niu idź i po­wiedz Pol­sce, że to jed­nak nie tak jak w podręczni­ku napisali... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 lutego 2011, 00:16

W społeczeństwie ma­sowym, nie każde­mu chce się myśleć ale każdy chciałby mieć racje... 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 26 lutego 2011, 23:32

Fi­lozo­fia jest nauką o tym, cze­go by nie było, gdy­by ktoś o tym nie pomyślał. 

aforyzm dnia z 15 listopada 2011 roku
zebrał 139 fiszek • 1 lutego 2011, 00:23

Może i człowiek jest mądry, ale ludzie są głupi. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 10 stycznia 2011, 20:55

Barthorn

Kim jestem? Jestem sobie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność